Biezonderwijs > Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs

In nauw contact met de leden van de expertgroep passend onderwijs is door Verus aan Sardes opdracht verleend om het thema pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs te onderzoeken. Voor dit onderzoek is er ook gesproken met directie, een ouder en schoolmaatschappelijk werkende van de SO-afdeling van SG De Keyzer.

Belangrijke onderliggende vragen voor het onderwijsveld zijn: Hoe kun je als school met ouders een waardevolle dialoog voeren? Hoe praat je met elkaar over ieders verwachtingen en verantwoordelijkheden?

Basisaanpak herzien

In het onderzoek komt SG De Keyzer aan bod. Er wordt beschreven hoe er voorheen werd gewerkt met een basisaanpak waarbij met name de focus lag op structuur, veiligheid en voorspelbaarheid. Omdat het team en de schoolleiding tot de realisatie kwamen dat er meer ruimte en aandacht zou moeten komen voor een open samenwerking met ouders/verzorgers, is de basisaanpak herzien.

Nu wordt er gezamenlijk, systematisch en integraal aan doelen gewerkt met het netwerk rondom het kind. Om kinderen goed te ondersteunen is het hele netwerk van zorg, onderwijs en gezin nodig. De samenwerking met ouders vanuit de visie van SG De Keyzer op Ouderbetrokkenheid 3.0 is een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van het kind.

Samenwerking met ouders

Directie en het expertteam Ouderbetrokkenheid 3.0, waar naast teamleden ook ouders deel van uit maken, dragen samen uit hoe belangrijk zij het vinden dat er op een eenduidige manier wordt samengewerkt met ouders en dat iedereen in het team dat vanuit dezelfde basishouding doet.

Omdat leerkrachten op de pabo niet altijd leren dat samenwerking met ouders essentieel is en hoe je deze samenwerking kunt aangaan, leren leerkrachten bij SG De Keyzer dit intern en tijdens hun werk. De schoolmaatschappelijk werkende en het expertteam Ouderbetrokkenheid 3.0 leveren daar een krachtige bijdrage aan.

Als vanzelfsprekend zijn wij als Biezonderwijs trots op hoe SG De Keyzer uiteenzet hoe de samenwerking met de ouders wordt vormgegeven. Inspirerend en een mooi voorbeeld! Daarnaast is het goed om te zien dat we een lerende organisatie zijn, we blijven kritisch op wat we doen en of dat nog altijd werkt. Zo niet, durven we dingen te herzien en te veranderen. Dat vergt moed!

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Dat kun je hier lezen. 

*Waar in dit artikel ouders staat geschreven, bedoelen we ouders/verzorgers.

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.