Biezonderwijs > ANBI-gegevens

Anbi-Gegevens

Stichting Biezonderwijs staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenking- of erfbelasting hoeven af te dragen over nalatenschappen die ten goede komen aan de stichting. Elke euro komt daarmee ten goede aan Stichting Biezonderwijs.

Naam en adres:
Stichting Biezonderwijs
Saal van Zwanenbergweg 1, 5026 RM Tilburg

RSIN:
3419198

Anbi-gegevens Biezonderwijs 2022  

Doelstelling (statuten):
De stichting stelt zich ten doel:

 1. Het bevorderen van onderwijs aan en het behartigen van de belangen van leerlingen die niet in staat zijn het reguliere basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs te volgen en die worden verwezen naar de scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs, zoals in de geldende wetgeving genoemd;
 2. Het mede vormgeven aan onderwijsvoorzieningen in Noord-Brabant, in samenwerking met de daartoe geëigende overheden en instellingen zodanig dat een dekkend netwerk van speciale zorg in onderwijsvoorzieningen kan worden gevormd;
 3. Het ter beschikking stellen van expertise aan ouders en scholen welk niet aan de stichting zijn verbonden, ondermeer op het gebied van begeleiding van zorgleerlingen in reguliere onderwijssystemen.
 4. De stichting laat zich leiden door haar grondslag, die inhoudt dat:
  1. De scholen van de stichting toegankelijk zijn voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, zulks vorm krijgende in het algemeen bijzonder karakter van de scholen;
  2. De stichting alle maatschappelijk aanvaarde levensbeschouwelijk stromingen als gelijkwaardig beschouwt
  3.  De stichting in haar onderwijs de persoonsvorming wil bevorderen, waar de levensbeschouwelijke vorming deel van uitmaakt, een en ander met respect en gevoel voor ieders levens- een maatschappijbeschouwing.
 5. De scholen staan open voor alle leerlingen, mits zij de doelstelling en grondslag respecteren.

Raad van toezicht:
Dhr. M. van den Berg (voorzitter)
Mevr. J. van den Hoek (lid)
Mevr. A. van Loon (lid)
Dhr. H. Dekkers (lid)
Dhr. K. Sariwating (lid)

College van bestuur:
De heer G.C.P.A. (Gijs) de Bont (voorzitter)

Schooldirecties:
04BX SBO Zonnesteen: Stephan Gijsman (directeur), Marloes Bongers (adjunct-directeur), Anneke Lindeman (adjunct-directeur)
09PC SBO Westerwel: Stephan Gijsman (directeur), Lieke Kaal (adjunct-directeur), Laura van der Heijde (adjunct-directeur)
11XT SBO Noorderlicht: Stephan Gijsman (directeur), Marian de Brouwer (adjunct-directeur), Yvonne Koppelmans (adjunct-directeur)
01FX De Bodde (SO en VSO):, Frouwke Ebbens (directeur), Marjon Derks (adjunct-directeur), Daniëlle Seebregts (adjunct-directeur), Marchien Dumont (adjunct-directeur), Madeleine Vugs (adjunct-directeur)
23JU Scholengemeenschap De Keyzer (SO en VSO): Briënne ten Napel, Vanessa Hermans, Rob Van der Meijden, Jan van Casteren (adjunct-directeur), Jenneke Pulles (adjunct-directeur), Sofie Meeuwissen (adjunct-directeur)
01UB Parcours (VSO): Marjolein Hoevenaars (directeur), Eugènne van den Broek (adjunct-directeur), Annette de Wit (adjunct-directeur)
12PR Praktijkcollege Tilburg (VO): Nanneke Tuerlings (directeur), Imke Ketelaars (adjunct-directeur), Rosanne Melfor (adjunct-directeur)

De Kracht:
Directeur: mevrouw R. (Rianne) Kuijpers, de heer R. (Rolph) van Seeters (adjunct-directeur) en de heer A. (Arnold) Baeten (adjunct-directeur).

Beloningsbeleid:
Raad van Toezicht: Conform ANBI-regeling
College van Bestuur: Conform CAO Bestuursbureau schaal 5B, trede 3
Personeel: Conform CAO-PO en CAO-VO

Altijd op de hoogte van vacatures

DE KRACHT VAN SAMEN

We werken samen met de leerlingen, hun ouders, onze collega’s en met de mensen en instanties om ons heen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, in de wetenschap dat we samen het verschil maken voor onze leerlingen.